Wie zijn we?

De Facebook-groep "L’automobiliste en a marre" is een beetje bij toeval gemaakt in oktober 2018 door Lucien Beckers.

Inderdaad sinds enkele jaren werd het duidelijk dat

de wagen het zwart schaap is geworden voor

zij die geloven dat de toekomst van de planeet afhangt van de gasemissies en de stofparticulen die ze produceert. Deze autofobie heeft talrijke gevolgen.

constante verlaging van snelheidslimieten, installatie van snelheid brekers, obsessieve repressie, verhoging van belastingen en accijnzen, verhoging van brandstofprijzen en in het bijzonder dieselbrandstof , creatie van lage-emissiezones (LEZ), massale verwijdering van parkeerplaatsen, enz ...

 

De gezondheidscrisis van maart 2020 heeft deze trend verder verstevigd, want de politieke wereld heeft schaamteloos geprofiteerd van de coronamaatregelingen door te beweren dat het opleggen van sociale distantiëring het creëren van afgezwakte, stille straten en gebieden vereiste en tegelijk de aanleg van fietspaden noodzakelijk maakte. Fietspaden die hopeloos leeg blijven!

Vandaag zijn de automobilisten deze politiek van het voldongen feit in een richting die alle gebruikers van thermische voertuigen beschamend stigmatiseert beu. De kleine groep is ondertussen exponentieel gegroeid en heeft ondertussen nu reeds meer dan 24.000 leden!

Om hen officieel te vertegenwoordigen, werd de vzw Mauto Défense opgericht.

Deze vzw wordt bestuurd door 6 bestuurders bijgestaan door een 15 tal vrijwilligers.

 

Wat is onze visie?

We krijgen vaak kritiek dat we weerhoudend zijn tegen elke verandering. Dit is onjuist, volledig fout!

Over de noodzaak dat de mobiliteit dient te verbeteren zijn we ons wel degelijk bewust. We kunnen niet steeds meer voertuigen op onze wegen en in onze straten toelaten zonder redelijke aanpassingen, aanpassingen bedoeld om onze verplaatsingen gemakkelijker en vloeiender te maken.

Maar niet op de eenzijdige en ongecoördineerde manier die onze regeringen toepassen!

Het “Good Move”-plan dat werd bekrachtigd in het laatste politieke meerderheidsakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in feite een totale ontkenning van de democratie. De peiling die in principe bedoeld was om het Good Move plan te legitimeren verzamelde slechts 8.000 meningen, waarvan slechts de helft gunstig was voor het plan.

4.000 burgers hebben dus de toekomst van Brusselse mobiliteit bepaald en dit voor meer dan 1 miljoen inwoners! Dit plan is eveneens nooit gestemd door het Brusselse parlement ...

We hebben een “Witboek” opgesteld met daarin een aantal concrete voorstellen.

Die vindt u op deze website.

 

Wat vragen we?

We roepen daarom op tot een moratorium betreffende  het “Good Move” -plan en de onmiddellijke terugtrekking van alle illegaal gemarkeerde fietspaden.

Tevens eisen we de oprichting van een ronde tafel die de evenredigheid van de verschillende mobiliteitsactoren representatief vertegenwoordigd, dit om de onenigheden uit te klaren en een samenhangend en alomvattend beleid te bepalen.

 

We weigeren tevens de sluiting van het Ter Kamerenbos, in ieder geval zoals ze tot nu wordt opgedrongen.

 

Hoe handelen we?

We hebben beslist om een ​​dagvaarding in te dienen tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om de tijdens de gezondheidscrisis illegaal aangelegde fietspaden te laten verwijderen. Deze dagvaarding werd op 14 oktober 2020 neergelegd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

We sloten ons ook aan bij de actie die de gemeente Ukkel tegen de Stad Brussel heeft ondernomen om het Ter Kamerenbos terug te heropenen. Deze aanvraag is ingediend sinds 19 oktober 2020.

Ten slotte bestuderen we het slimme stadsbelastingproject, omdat het ons lijkt in te gaan tegen de belangen van de Brusselaars en in strijd is met bepaalde wettelijke vereisten.

 

Wie is onze voorzitter Lucien Beckers?

Zijn passie voor de auto dankt hij aan zijn vader. Ze ontstond inderdaad toen deze zijn zoon in de zomer van 1958 meenam naar de Formule 1 Grand Prix in Francorchamps. Deze episode verteld hij in zijn boek "Gomme & Ricin"…

Als volwassene nam hij deel aan tal van wedstrijden (rally-, circuit- en Afrikaanse rally's, waaronder 3 Parijs-Dakar). Hij gaf eveneens cursus defensief rijden, zoals bv. aan de opgeroepene rijkswachters die met hun Porsche’s bij interventies dienden tussen te komen. Na een periode bij Euro 2000 Voetbal (sitemanager van het Koning Boudewijnstadion en veiligheidscoördinator voor België), richtte hij zijn eigen evenementenbedrijf op, voornamelijk gericht op oldtimers. Vandaag is hij bestuurder van de Automobile Club de l'Ouest (ACO), organisator van de 24 uur van Le Mans, en manager van de Franse site "40 miljoen automobilisten".

Voor degenen die hem ervan beschuldigen "anti-fiets" te zijn, weet dat hij eerder een voorloper is in België aangezien hij het merk "Velix" en "Etricks" (elektrische fietsen en bromfietsen) gedurende 5 jaar verdeelde. Hij creëerde ook een activiteit voor het verhuren van elektrische fietsen en sightseeing per fiets in Brussel, tevens vond hij het concept "bedrijfsfietsen" uit. Hij is eveneens regelmatig een recreatief fietser.

Ten slotte kan hij er prat op gaan de politieke wereld vrij goed te kennen, aangezien hij onder meer 8 jaar parlementair attaché was ...

 

Bibliografie:

 

• Gomme & Ricin - Testacoda Editions 2016

• Les pilotes belges aux 24h du Mans - Testacoda Editions 2017

• Ford GT40 MKII P / 1012 - Lucien Beckers Editor - 2020

M A U T O D E F E N S E

Association sans but lucratif

B1180 Uccle

=============================================

CONSTITUTION

 

          L'AN DEUX MILLE VINGT,

          LE 03 janvier,

         

Les fondateurs :

 

Mr. Beckers-Van Den Haute Lucien André F.

          

Mr. Sol Jean-Paul M.V.

          

Mr. Boudry François A.M.

         

Mr. Van der Stichelen Rogier Patrick

             

   Mr. Sermon Jean Paul C

              

   Mr. Cromps Patrick René N.

              

   Mr. Granville Vincent Alex J.

              

 

Déclarent constituer entre eux une Association Sans But Lucratif, conformément

au Code des Sociétés et Associations en fixant les statuts comme suit :

 

 

 

Titre I: Dénomination – Siège – But – Durée

         

Article 1: Dénomination

 

L'association prend pour dénomination «  MAUTO DEFENSE « 

 

Article 2. Siège

 

Son siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale à B1180 Uccle

 

Article 3. But

 

L'association a pour but la défense des intérêts des motards et des automobilistes.

Elle poursuit la réalisation de son but par tous les moyens et notamment

l'organisation de campagnes et événements de sensibilisation aux problèmes des

motards et des automobilistes.

 

Elle peut faire toute opération civile ou mobilière se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son but ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, en ce compris, créer, gérer ou participer à tout service ou toute institution visant à atteindre directement ou indirectement le but qu'elle s'est fixé.

 

Article 4. Durée

 

L'association est constituée pour une durée indéterminée.

         

          Titre II: Membres

 

Article 5: Composition

 

  L'association est composée de membres effectifs.

 

  Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à 6. Leur nombre

  est illimité.

 

  En dehors des prescriptions légales, les membres effectifs jouissent des droits

  et sont tenus des obligations qui sont précisées dans le cadre des présents statuts.

 

Article 6. Membres effectifs

 

Sont membres effectifs les comparants au présent acte et toute personne physique ou morale qui adresse une demande écrite et motivée, acceptée

par le Conseil d'administration.

 

Ils disposent des droits les plus étendus sur l'association.

 

Article 7. Registre des membres

 

L'association tient, via son Conseil d'administration, un registre des membres

conformément à la loi

 

Article 8. Démission, exclusion, suspension

 

Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant

par écrit sa démission au Conseil d'Administration.

 

La qualité de membre se perd automatiquement par le décès ou, s'il s'agit d'une

personne morale, par la dissolution,la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.

 

Le non-respect des statuts, les infractions graves au règlement d'ordre intérieur,

aux lois de l'honneur et de la bienséance, les fautes graves, agissements ou paroles qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir

l'association sont des actes qui peuvent conduire à l'exclusion d'un membre.

 

L'exclusion d'un membre effectif ne peut être prononcée que par l'Assemblée

générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

 

Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les créanciers, les

héritiers ou ayant-droits du membre décédé ou failli, n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement.

 

          Titre III: Cotisation et droit d'entrée

 

Article 9. Cotisation et droit

 

Les membres comparants sont tenus de payer une cotisation unique de

100 euros.

 

Article 10. Droits d'entrée

 

Les candidats membres sont tenus de payer un droit d'entrée unique

de 100 euros.

Le statut de membre et les droits afférents ne sont acquis qu'une fois

le droit d'entrée entièrement payé.

Ce droit d'entrée n'est sujet à aucun remboursement.

 

          TITRE IV. Assemblée générale

 

Article 11. Composition

 

L'Assemblée générale rassemble l'ensemble des membres effectifs.

 

L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration

ou, à défaut, par le vice-président ou par l'administrateur présent le plus agé.

 

Le Conseil d'administration peut inviter toute personne à tout ou partie de

l'Assemblée générale en qualité d'observateur ou de consultant. L'Assemblée

générale statue sur l'opportunité de cette invitation.

 

Article 12. Pouvoirs

 

L'Assemblée générale possède tous les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi.

 

Article 13. Assemblée générale ordinaire

 

L'Assemblée générale ordinaire se tient au minimum une fois par an, dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice social.

 

Article 14. Assemblée générale extraordinaire

 

L'Assemblée générale peut en outre être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du Conseil d'administration,

notamment à la demande de deux sixième au moins des membres effectifs.

 

          TITRE V. Administration

 

Article 15. Composition

 

L'Association est administrée par un organe composé de trois personnes

au moins. Cet organe est appelé le Conseil d'administration.

 

Les administrateurs sont choisis parmi les membres effectifs uniquement.

 

Ils sont nommés par l'Assemblée générale pour une durée indéterminée.

 

Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit. Ils ne contractent,

par leur fonctions, aucune obligation personnelle. Ils ne sont responsables

vis-à-vis de l'association que de l'exécution de leur mandat.

 

Article 16. Fonctions

 

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un Président, un

Trésorier et un Secrétaire.

 

En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par toute

autre personne désignée par le Conseil d'administration.

 

Article 17. Démission, révocation

 

Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa décision par écrit

au Conseil d'administration.

 

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'Assemblée générale.

 

Article 18. Réunions

 

Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que les nécessités de l'Association l'exigent et chaque fois que le président ou deux de ses membres

au moins en font la demande.

 

Article 19. Délibérations

 

Le Conseil d'administration délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente ou représenté.

 

Ses décisisons sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage,

la voix du président est déterminante.

 

Ses décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux contresignées

par le Président et le Secrétaire et inscrites dans un registre spécial.

Ce registre est conservé au siège social.

 

 

 

Article 20. Pouvoirs

 

Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association. Seuls sont exclus de sa compétence les actes réservés par la loi à l'Assemblée générale.

 

Article 21. Gestion journalière

 

Le Conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs

les actes de gestion journalière de l'Association.

 

          TITRE VI. Dispositions diverses

 

Article 22. Exercice social

 

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 

Article 23. Comptes et budgets

 

Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale par le Conseil d'administration.

 

Les comptes et les budgets de l'Association sont tenus, conservés et publiés

conformément à la loi.

 

Article 24. Règlement d'ordre intérieur

 

Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d'Administration à l'Assemblée générale.

 

Article 25.

 

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par le Code des Sociétés et des Associations.

 

          TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES

 

Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition

de l’acte constitutif, conformément à la loi.

         

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire

      Le premier exercice social débute ce jour et finira le trente et un décembre

    deux mille vingt

    La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille

    vingt et un

 

 

2. Désignation des administrateurs

    L’assemblée générale a élu comme administrateurs parmi les comparants 

    susnommés :

    Mr. Beckers-Van den Haute Lucien

    Mr. Sol Jean-Paul

    Mr. Boudry François

    Mr. Van der Stichelen Rogier Patrick

    Mr. Sermon Jean Paul

    Mr. Cromps Patrick

 

 3. Décision du Conseil d'administration

     Le Conseil d'Administration a pris les décisions suivantes :

 

     Mr. Beckers-Van den Haute Lucien est nommé Président

     Mr. Boudry François est désigné comme Trésorier

     Mr. Sol Jean-Paul est désigné comme Secrétaire

 

     Mr. Beckers-Van den Haute Lucien et Mr. Sol Jean-Paul

     sont nommés comme administrateurs délégués. Ils auront

     chacun le droit d'accomplir seul les actes de gestion journalière

     pour compte de l'Association.