top of page

Home

Question écrite

Vraag bettrefende de perceptie van het ‘Good Move’ plan bij de Brusselse bevolking.

Posée à
Par

Posée le

9 janv. 2022

Question

U stelt dat een grote meerderheid van de Brusselaars voorstander is van het Good Move-plan, terwijl op de enquête waarop u uw bewering baseert slechts 8.279 reacties zijn binnengekomen. Uit een recente enquête, waarop bijna 18.000 reacties zijn verzameld, blijkt dat 62,3% van de Brusselaars nog nooit van dit plan heeft gehoord en dat van de 37,7% die er wel van heeft gehoord, slechts één op de drie voorstander is.


Hoe verklaart u deze verschillen?

Reçue le

13 mars 2022

Réponse

Een openbaar onderzoek maakt deel uit van een officieel proces en tracht de bevolking te informeren over het bestaan van een project, en biedt burgers of specifieke groepen die dat wensen de kans hun steun of afkeuring uit te spreken over een project en/of aspecten te melden die zouden moeten worden aangepast of waarmee beter rekening zou moeten worden gehouden. Het openbaar onderzoek over Good Move werd echter zeer breed verspreid, zowel online als offline, om alle lagen van de bevolking te bereiken.

Bovenop de meer dan 8.000 reacties van burgers - wat ongezien is voor een openbaar onderzoek - verstrekten bijna 200 rechtspersonen (allerlei verenigingen, sectororganisaties, gemeenten, enz.) ook een advies over het gewestelijke mobiliteitsplan. De reacties vertegenwoordigen een zeer breed spectrum van de bevolking. Op basis van die reacties werd de eerste versie van het gewestelijke mobiliteitsplan aangepast.

De opstellers van de peiling beweren dat de conclusies die ze eruit trekken betrekking hebben op de hele Brusselse bevolking, wat niet aangetoond kan worden. De manier waarop de deelnemers aan de peiling werden gecontacteerd is problematisch: de oproep tot deelname werd enkel via de sociale media van Mauto Défense zelf verspreid, waardoor het enkel een eigen publiek bereikt, waarvan niet aangetoond is dat het representatief is van de Brusselse bevolking.

Enkele opmerkelijke cijfers:

  • 96,4% van de respondenten in de peiling bezitten een gemotoriseerd voertuig (cf. pagina 8 van het verslag van de peiling van Mauto Défense), terwijl slechts 53% van de Brusselse gezinnen een gemotoriseerd voertuig bezit.

  • Ook de leeftijdscategorieën, de gendercategorieën, de gezinssamenstelling, de verdeling volgens taalgebruik van de respondenten zijn niet representatief voor de Brusselse bevolking (noch voor de pendelaars).

Deze peiling weerspiegelt hoogstens de mening van de sympathisanten van Mauto Défense. Om de kennis over de mobiliteitsgewoonten te verbeteren en de tevredenheid van de gebruikers te meten, voert Brussel Mobiliteit momenteel de volgende onderzoeken uit:

  • Een omvangrijke enquête over de verplaatsingsgewoonten, afgenomen bij 8.000 Brusselaars om de gegevens van de Beldam-enquête uit 2010 te actualiseren. Deze enquête wordt samen met het Vlaams Gewest gevoerd; de eerste resultaten worden tegen het einde van het jaar of begin volgend jaar verwacht;

  • De Mobiliteitsbarometer die peilt naar de tevredenheid van de verschillende gebruikers afhankelijk van hun voornaamste verplaatsingswijzen. De gegevensverzameling vond eind vorig jaar plaats; de analyses zijn lopende. De eerste resultaten zouden binnenkort moeten worden gepubliceerd;

  • Tevredenheidsbarometer van de MIVB-gebruikers: jaarlijks terugkerend;

  • Ten slotte ging onlangs een onderzoek van start om de behoeften van de Brusselaars inzake autobezit te objectiveren; de resultaten van dat onderzoek worden tegen eind dit jaar verwacht.

bottom of page