top of page

Home

Question écrite

Vraag bettrefende de factoren ter uitrolling van de zone 30 in het Brussels Gewest.

Posée à
Par

Posée le

9 janv. 2022

Question

U beweert dat de veralgemeende 30 km/u vooral op twee belangrijke factoren inwerkt: de vermindering van het aantal ongevallen en van de CO2-uitstoot.


1. Kunt u ons de precieze oorzaken meedelen van de dodelijke ongevallen die in 2020 op het grondgebied van het CBR zijn geregistreerd, en de ongevallen specificeren waarbij een onaangepaste snelheid in het spel is en die wetenschappelijk zijn gemeten (radar)?

2. Kunt u ons zeggen hoeveel CO2 er in een jaar wordt uitgestoten door alle auto's die in het CBR rijden, en wat deze hoeveelheid vertegenwoordigt als percentage van de totale antropogene emissies in België?

Reçue le

13 mars 2022

Réponse

In januari 2021 werd het verkeersreglement gewijzigd om de standaardsnelheid binnen de Brusselse bebouwde kom aan te passen. De snelheid van 30 km/u moet niet meer worden gespecificeerd, maar de uitzonderingen op deze standaardsnelheid wel. Blijven dus over, de zones 30 in schoolomgevingen op wegen die geen zone 30 zijn.

De ambitie van deze maatregel was om:

  • Het aantal en de ernst van de verkeersongevallen verminderen bij alle categorieën weggebruikers.

  • Gunstige omstandigheden creëren voor de bevordering van het fietsgebruik en verplaatsingen te voet in een rustigere verkeerssituatie.

  • Behouden van het lokale profiel van de overgrote meerderheid van de Brusselse straten.

  • De milieuhinder verminderen, meer bepaald het verkeerslawaai, en de woonkwaliteit in de stad verbeteren.


De resultaten van dit eerste jaar "Stad 30" in Brussel zijn in vele opzichten positief: een lagere gemiddelde snelheid zonder toename van de reistijd, daling van het aantal en de ernst van ongevallen en minder geluidsoverlast.

1) In 2020 zijn er 14 dodelijke slachtoffers vastgesteld bij 12 dodelijke ongevallen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen van deze ongevallen vond zoals gevraagd plaats op een locatie met een snelheidscontrole zoals trajectcontrole of flitspaal. We kunnen niet sluitend bepalen hoeveel van deze ongevallen te wijten waren aan een overmatige snelheid van de bestuurder, maar bij alvast 1 ongeval werd door de vaststellende politieagent als verzwarende omstandigheid een overdreven snelheid genoteerd. Bij 3 verdere ongevallen werd door de vaststellende politieagent als oorzaak controleverlies over het stuur genoteerd.

2) Volgens de recentste inventaris van de directe broeikasgasuitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 1990-2019 bedroeg de verbranding van brandstoffen in de wegvervoersector in 2019 in totaal 918 kiloton CO2, of 29% van de totale directe CO2-emissies in het Gewest. De cijfers voor 2020 zullen beschikbaar zijn vanaf 15 maart 2022 na de indiening van de inventaris van de broeikasgasuitstoot van België bij de Europese Unie.

bottom of page